Popisy scénářů > Zjednodušené scénáře >

Co jsou zjednodušené scénáře

 

Zpět   

  Print 

 

Zjednodušené scénáře jsou přístupné pouze pro přihlášené uživatele!

 

Zjednodušené scénáře představují sadu předpřipravených kroků, které se používají při vytváření návrhů na vklad nejčastěji. Vybrané kroky jsou zjednodušeny oproti krokům používaným v úplném scénáři a jsou za sebou uspořádány tak, aby těsně navazovaly a vedly Vás při zadávání údajů potřebných k přípravě návrhu na vklad.

 

Seznam zjednodušených scénářů:

Prodávám nebo daruji vše, nebo výběr toho, co vlastním - jde o situaci, kdy vlastníci (nemusí to být všichni) převádí vlastnické právo k nemovitostem na jednoho nabyvatele (nového vlastníka). Novým vlastníkem může být i SJM nebo manželé cizího práva.

Daruji nemovitosti a současně se zřizuje věcné břemeno - jde v podstatě o scénář "Prodávám nebo daruji vše, nebo výběr toho, co vlastním", uvedený výše, který je rozšířen o možnost zadat i požadavek na zřízení věcného břemene pro více oprávněných osob (fyzických i právnických) k libovolné nemovitosti, která je předmětem převodu. Předpokladem je, že věcné břemeno je zřizováno na nemovitost, jejíž podíl se převádí.

Směna nemovitostí - scénář je použitelný pro případy, kdy si dva vlastníci (každý z nich může být SJM nebo manželé cizího práva) vyměňují nemovitosti vybrané z různých listů vlastnictví.

Zřizuji věcné břemeno - tento scénář umožňuje zřídit věcné břemeno k zadaným nemovitostem, a to pro libovolný počet oprávněných osob (fyzických i právnických). Tímto scénářem není možné zřídit věcné břemeno, kde je oprávněným nemovitost. Což může být třeba případ, kdy potřebuji zřídit ke svému pozemku přístup přes cizí pozemek.

Zřizuji liniové věcné břemeno - scénář je prakticky totožný se scénářem "Zřizuji věcné břemeno", pouze jako oprávněnou osobu je možné zadat jenom právnickou osobu.

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - v tomto scénáři jde o situaci, kdy vlastník nebo vlastníci domu zřizují v domě bytové nebo nebytové jednotky. Předpokladem je, že dosud dům žádné jednotky neměl. Jde prakticky o zřízení vlastnického práva k nově vytvořeným jednotkám pro stávající vlastníky domu.

 

Nemovitosti pro scénáře je možné vybírat buď z listu vlastnictví, nebo ručně zadáním údajů o nemovitosti. V případě ručního zadání je nutné, aby nemovitost byla vedena v evidenci katastru nemovitostí.

 

Poznámka k dialogu upozorňujícímu na omezení zjednodušených scénářů:

Pokud zaškrtnete "Příště nezobrazovat", a později budete chtít zobrazování obnovit, použijte Nastavení aplikace.

 

Poznámka k převáděným podílům ve zjednodušených scénářích:

Při převodu vlastnického práva se na nabyvatele převádí přesně takový podíl, jaký má na nemovitosti původní vlastník. Pokud tedy původní vlastník vlastnil celou nemovitost, je v návrhu požadavek na převod celé nemovitosti. Pokud vlastnil pouze část (např. polovinu), je na nabyvatele navrhován převod stejné části (v uvedeném příkladě tedy poloviny).

Pokud ve scénáři "Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě" vlastní dům více vlastníků, je navrhováno zřízení vlastnického práva k jednotlivým jednotkám přesně v tom poměru, v jakém vlastní jednotliví vlastníci dům.