Popisy scénářů > Zjednodušené scénáře >

Zřizuji liniové věcné břemeno

 

Zpět   

  Print 

 

Liniovým věcným břemenem k nemovitosti je míněno věcné břemeno, jehož omezení vyplývá z toho, že nemovitost je nějakým způsobem omezena liniovou stavbou. Liniovou stavbou může být například rozvodná síť, kanalizace, železnice, silnice a podobné stavby, čili stavby, které si můžeme zjednodušené představit na mapě jako "podobné čáře". Scénář tedy slouží ke zřízení "liniového" věcného břemene pro oprávněnou osobu k nemovitosti. Může jít například o omezení plného využití pozemku, protože jím vede elektrické vedení. Oprávněnou osobou je v tomto případě společnost, která vedení spravuje. Není možné zřídit věcné břemeno pouze k části nemovitosti. Scénář je téměř shodný se scénářem Zřizuji věcné břemeno až na to, že jako oprávněná osoba může být zadána pouze právnická osoba. Scénář je zjednodušenou verzí úplného scénáře, jehož kroky jsou přizpůsobeny tomu, abyste mohli zadat pouze nejnutnější údaje potřebné k sestavení návrhu na vklad.

 

Scénář se skládá z následujících kroků:

1.Nemovitosti - zadání nemovitostí, kterých se návrh na vklad týká. Pokud nejste přihlášeni do aplikace, je prvním krokem tohoto scénáře výběr způsobu zadání nemovitostí - buď Přidání nemovitosti z LV nebo Přidání nemovitosti ručně.

2.Kdo - zobrazení stávajících vlastníků, případně úprava jejich údajů.

3.Věcné břemeno - zadání popisu věcného břemene a oprávněných osob.

4.Doplňující údaje - zadání listin, jejichž obsah opravňuje k zápisu v nich uvedených skutečností do katastru nemovitostí, případně zadání dalších příloh a kontaktních informací pro zaslání informace o zaplombování nemovitostí.

5.Souhrn - závěrečná kontrola návrhu na vklad a dokončení návrhu stažením souboru ve formátu PDF.

 

Omezení, která platí pro tento scénář jsou následující:

všechny nemovitosti musí být už evidovány v katastru.

není možné zadávat zástupce účastníků.

oprávněnou osobou pro věcné břemeno může být pouze právnická osoba.

věcným břemenem musí být zatížena celá nemovitost, nikoli pouze její část.

 

Řazení účastníků ve výsledném návrhu na vklad:

vlastníci nemovitostí podle abecedy, manželé jsou u sebe, řadí se podle jména manžela

oprávnění podle abecedy