Popisy scénářů > Úplný scénář > Nemovitosti >

Přidání nemovitostí z LV

 

Zpět    O úroveň výš

  Print 

 

Tato volba je přístupná pouze pro přihlášené uživatele!

 

Výběr volby Přidat z LV Vám umožní rychlejší vkládání nemovitostí výběrem z tabulky vygenerované na základě zadaného katastrálního území (k.ú.) a zadaného čísla listu vlastnictví (LV), na němž jsou vyhledávané nemovitosti zapsány.

 

Postup při vyhledávání nemovitostí se skládá z následujících kroků:

1.Zadání katastrálního území - pokud bylo k.ú. už dříve zadáno, je převzato jako předvyplněná hodnota pro tuto stránku.

2.Zadání čísla listu vlastnictví

3.Vyhledání nemovitostí na LV - kliknutím na tlačítko Vyhledat nemovitosti

4.Výběr nemovitostí pro přidání do návrhu na vklad

 

Nalezené nemovitosti jsou zobrazeny v tabulce. Těsně nad tabulkou je uveden název k.ú. a číslo LV, které je v tabulce zobrazeno. Tato informace je užitečná tehdy, když změníte údaje týkající se k.ú. a čísla LV a ještě jste nestiskli Vyhledat nemovitosti. Údaje v tabulce se totiž zachovávají do té doby, dokud nestisknete tlačítko Vyhledat nemovitosti.

 

V levém sloupečku tabulky označíte nemovitosti, které chcete vložit do návrhu. Políčko v záhlaví levého sloupečku slouží k označování (a k rušení označení) u všech nemovitostí v tabulce na zobrazené stránce (popis stránkování viz Základní ovládání).

V záhlaví sloupečku „Typ“ je ikonka šipky , která umožňuje seřadit nemovitosti podle hodnot ve sloupečku, a to buď sestupně nebo vzestupně (v pořadí Jednotka, Právo stavby, Stavba, Pozemek, nebo obráceně). Pokud chcete změnit seřazení nemovitostí, klikněte na ikonku.

V záhlaví sloupečku „Popis nemovitosti“ je ikonka trychtýře , která umožňuje omezit množinu zobrazovaných nemovitostí podmínkou. Kliknutím na ikonku se otevře okno, ve kterém je možné zadat text, který musí nemovitost ve svém popisu obsahovat, aby zůstala v seznamu.

Detaily ovládání filtru

5.Vložení vybraných nemovitostí do návrhu - pro přidání máme k dispozici dvě tlačítka - Přidat označené, které přidá pouze označené nemovitosti a Přidat vše, které přidá do návrhu všechny nemovitosti z tabulky (pokud není zapnut filtr, přidá všechny nemovitosti z LV). Při rozsáhlých LV (tisíce nemovitostí) může akce Přidat vše trvat značně dlouho. Proto je při používání tohoto tlačítka namístě přiměřená opatrnost.

 

Tlačítko Storno Vás vrátí na formulář se seznamem nemovitostí.

 

Údaje, které jsou v tabulce zobrazeny jako podtržené, jsou přímými odkazy do aplikace „Nahlížení do katastru" a vedou na stránku, kde jsou uvedeny bližší informace například o nemovitosti nebo o listu vlastnictví.

 

Poznámka 1:

Jestliže není uživatel k aplikaci přihlášen, je po něm vyžadován před zobrazením nemovitostí z LV kontrolní kód.

Poznámka 2:

Pokud součet počtu nemovitostí, které už v návrhu jsou, a počtu zamýšlených přidávaných nemovitostí překračuje povolené maximum stanovené konfigurací aplikace, nepovolí aplikace zamýšlené nemovitosti přidat. Řešením je buď ubrat počet přidávaných nemovitostí, nebo použít webovou službu.

Důležitá poznámka pro přidávání jednotek:

Kromě pozemku (pozemků), na kterém (na kterých) je postavena budova, ve které se jednotka nachází, může být s vlastnictvím jednotky spojeno i spoluvlastnictví tzv. funkčně souvisejících pozemků - tj. v některých případech také spoluvlastnický podíl majitele jednotky k sousedícímu pozemku, na kterém stojí budova. Pokud tomu tak je, musí být tyto pozemky, resp. podíly na nich, uvedeny mezi pozemky, ke kterým se navrhuje vklad. Proto při přidávání jednotky do seznamu nemovitostí aplikace automaticky vytváří seznam pozemků tvořících společné části, které takto patří k jednotce. Pozemky tvořící společnou část věci pak nemusíte do návrhu přidávat ručně a je zajištěno, že budou součástí návrhu.