Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" obecně >

Základní ovládání

 

Zpět   

  Print 

 

Při zadávání údajů a ovládání aplikace se na jednotlivých stránkách kroků setkáte s následujícími prvky:

Označovací pole

Tlačítko

Přepínač

Textové pole

Rozbalovací seznam

Odkazy

Fokus

Tabulka

Kontrolní kód (CAPTCHA)

Nápověda

Zrušení změn

 

 

Označovací pole

 

 - políčko, kterým označíte, že vybíráte položku, která je uvedena za tímto políčkem. Políčko má dva stavy: stav uvedený na začátku tohoto odstavce znamená "položka není vybrána", pokud na políčko (nebo na text patřící k políčku) kliknete myší, změní se podoba pole na , což znamená "položka je vybrána". Dalším kliknutím pole změní stav na "položka není vybrána". Pokud chcete ovládat označování klávesnicí, stiskněte mezerník. Aby mezerník na daném poli fungoval, musí mít pole fokus.

 

Tlačítko

 

Kliknutím na prvek, který svým tvarem připomíná tlačítko, spustíte akci, která je na tlačítku uvedena. Vzhledem k omezenému místu pro text je na tlačítku akce popsána nějakou zkratkou, proto má většina tlačítek ještě nápovědu, která se objeví po najetí ukazatele myši na tlačítko a ponechání ukazatele na stejném místě.
Tlačítka mohou mít oproti výše uvedenému příkladu jinou barvu (například najetí ukazatele myši na tlačítko změní jeho barvu) nebo mohou být doplněna dalšími upřesňujícími prvky, například šipkami.

Jestliže chcete spustit akci na tlačítku pomocí klávesnice, musí mít tlačítko fokus, a pak stačí stisknout mezerník nebo ENTER.
Pokud má text na tlačítku podtržené písmenko, můžete akci, která je k tlačítku přidělena spustit použitím klávesové zkratky:

Alt+podtržené_písmeno pro prohlížeče Internet Explorer a Google Chrome

Shift+Alt+podtržené_písmeno pro prohlížeč Firefox

Shift+Esc+podtržené_písmeno pro prohlížeč Opera

Zpět na začátek stránky

 

Přepínač

 

 - přepínač je tvořen skupinou kroužků. Přepínač zajišťuje výběr právě jedné hodnoty z více možností. Hodnota, která je právě vybrána je označena jako . Hodnotu vyberte kliknutím na kroužek nebo na text za kroužkem. Pokud chcete ovládat výběr z klávesnice, musí být na skupině fokus, a pak použijte pro výběr požadované hodnoty klávesy se šipkami.

Zpět na začátek stránky

 

Textové pole

 

Textové pole je oblast pro vlastní zadávání údajů z klávesnice. Pole je zpravidla uvedeno titulkem, který napovídá, jaký obsah je v poli očekáván. Za titulkem může být v závorce červená nebo modrá hvězdička. Červená hvězdička znamená, že musíte pole vyplnit (povinně vyplňovaná položka), jinak není možné v návrhu pokračovat. Modrá hvězdička značí, že pole je podmíněně povinné, to znamená, že je povinné pouze za určitých podmínek. Podmínka se zobrazí při najetí kurzorem myší na hvězdičku. Pole, která nemají hvězdičku, mohou zůstat nevyplněna.
Pokud chcete do políčka napsat nějaký text, musíte v něm mít umístěn kurzor (zpravidla blikající svislá čára). Kurzor dostanete do políčka tím, že na políčko kliknete myší, nebo přesunete kurzor pomocí klávesy TAB, která přesouvá kurzor mezi jednotlivými políčky na formuláři. Jakmile dopíšete text, stiskněte klávesu ENTER nebo TAB, čímž potvrdíte napsanou hodnotu v políčku a přesunete kurzor na další pole. Protože aplikace kontroluje obsah některých polí okamžitě, může se bezprostředně po opuštění políčka objevit za ním červený trojúhelníček, který oznamuje chybu. Najetím kurzoru myši na trojúhelníček se zobrazí text chyby.

Do některých textových polí můžete psát pouze některé znaky - například do pole, kde se očekává číslo, není možné napsat písmena (např. parcelní číslo). Je to proto, aby se předešlo nechtěným chybám.

Mezi políčky, která jsou oddělena lomítkem (například kmenové číslo parcely a poddělení, nebo podíl převáděné nemovitosti uváděný zlomkem) se můžete pohybovat i pomocí klávesy '/'. Jde o usnadnění ovládání při zadávání velkého počtu zlomků, například v prohlášení vlastníka jednotek.

Zpět na začátek stránky

 

Rozbalovací seznam

 

Údaje, které je možno vybrat jen z omezené množiny hodnot, jsou zadávány pomocí rozbalovacího seznamu. Kliknutím na pole, kde je vybíraná hodnota (v tomto případě Česká republika) nebo na šipku vpravo rozbalíte seznam možných hodnot, ze kterých musíte jednu vybrat. Pokud je na rozbalovacím seznamu fokus (viz níže), můžete seznam rozbalit stisknutím Alt+šipka_dolů a následně šipkami najet na požadovanou hodnotu. Pro výběr hodnoty je pak ještě nutné stisknout klávesu ENTER nebo TAB, případně myší kliknout mimo seznam. Stisknutím klávesy ESC, nebo kliknutím na první políčko (v tomto případě Česká republika), nebo šipku vpravo při rozbaleném seznamu, se seznam opět skryje.

Rozbalovací seznamy, kterými vybíráte účastníky nebo nemovitosti, mají zabudováno vyhledávání. Pokud hledáte v seznamu, který obsahuje např. stovky nemovitostí, parcelu s p. č. 234, stačí do políčka napsat text "234" a seznam se zúží na nemovitosti, které obsahují v popisu text "234". Stačí pak vybrat jen tu správnou.

Zpět na začátek stránky

 

Odkazy

 

 

V seznamu nemovitostí, a ve všech dalších tabulkách, kde se pracuje s nemovitostmi, můžete vidět modré podtržené texty. Tyto texty jsou odkazy na aplikaci Nahlížení do katastru, a pokud na odkaz kliknete myší (nebo stisknete klávesu ENTER na odkazu, který má fokus), zobrazí se Vám detailní informace o objektu (o nemovitosti nebo o čísle LV).

Zpět na začátek stránky

 

 

Fokus

Na každé stránce, kde je většinou několik různých prvků, je pro lepší orientaci uživatele vždy jeden prvek zvýrazněn oproti svému normálnímu stavu. Uživatel pak vidí, který prvek je na formuláři právě aktivní, a který tak očekává nějakou akci uživatele. Toto zvýraznění nazýváme fokusem. Na následujících obrázcích jsou příklady prvků bez fokusu a s fokusem. Prvky s fokusem mají oranžovožluté označení a mají kolem sebe rámeček tečkovanou čárou (konkrétní podoba je závislá na použitém prohlížeči).

 

                       

 

Fokus získává prvek tím, že na něj kliknete myší nebo na něj přesunete fokus pomocí klávesy TAB (fokus  se přesouvá po jednotlivých prvcích na stránce v přirozeném pořadí zleva doprava a shora dolů) nebo Shift+TAB (fokus  se přesouvá v obráceném pořadí).

Zpět na začátek stránky

 

Tabulka

V tabulkách jsou zobrazeny údaje typu seznam nemovitostí, seznam účastníků, seznam přiřazených podílů nabyvatelům, seznam oprávněných osob apod.

Každá tabulka má záhlaví (první řádek tabulky) a řádky s vlastními údaji. Viz příklad níže.

 

 

Pro přidávání a mazání údajů v tabulce slouží tlačítka, která se zpravidla nacházejí pod tabulkou. Pro případnou editaci údajů slouží ikonky ve sloupečku "Akce". K čemu využít ikonky ve sloupečku "Akce".

 

Označovací pole (levý sloupec tabulky) slouží převážně spolu s tlačítkem Vymazat označené k selektivnímu mazání řádků s údaji.

 

V záhlaví tabulky se mohou vyskytovat v různých sloupečcích tři ikony:

 - řádky v tabulce jsou seřazeny podle tohoto sloupce

 

 - řádky v tabulce mohou být seřazeny podle tohoto sloupce (řazení se zapne kliknutím na ikonu)

 

 - řádky z tabulky je možné filtrovat (v tabulce zůstanou řádky, které vyhovují zadané podmínce) Detaily ovládání filtru

 

Stránkování v tabulkách

Jestliže je v tabulce tolik záznamů, že by bylo obtížné s nimi pracovat v rámci jedné stránky, aplikace automaticky rozdělí tabulku na více stránek. Tabulka se rozšíří o dva řádky (nahoře a dole), ve kterých se vpravo objeví ovládací prvky pro přechod mezi stránkami, případně editační pole pro přechod na konkrétní stránku. Na zadané číslo stránky se přejde po opuštění políčka (např. kliknutím mimo pole, nebo stisknutím klávesy ENTER). Číslo za lomítkem je celkový počet stránek.

 

Ovládací prvky na první stránce, šipka vpravo zobrazí další stránku v pořadí, dvojitá šipka vede na poslední stránku:

 

 

 

Ovládací prvky na poslední stránce, šipka vlevo zobrazí předchozí stránku v pořadí, dvojitá šipka vede na první stránku:

 

 

 

Ovládací prvky na stránce uprostřed:

 

 

 

 

Tlačítko Vymazat vše funguje bez ohledu na stránkování, vymaže všechny záznamy v tabulce (pokud je aktivní filtr, nelze tlačítko použít). Tlačítko Vymazat označené funguje v rámci jedné stránky, označení řádků se přesunem na jinou stránku zruší.

Zpět na začátek stránky

 

 

Kontrolní kód (CAPTCHA)

 

Kontrolní kód je skupina prvků, která zajišťuje ochranu proti automatizovanému přetěžování nebo vytěžování stránek, a to tím, že vyžaduje interakci uživatele, která je strojem těžko nahraditelná. Uživatel má za úkol opsat nakreslený kód skládající se z písmen a číslic do připraveného políčka. Teprve po kontrole, zda byl do políčka zadán stejný text, jaký je na obrázku, aplikace pokračuje v činnosti.
Pokud není kód na obrázku čitelný, můžete si vyžádat jiný kód kliknutím na odkaz "Nový obrázek".

Zpět na začátek stránky

 

Nápověda

Jak používat nápovědu

Zpět na začátek stránky

 

Zrušení změn

Na některých stránkách, kde to má smysl, se nachází tlačítko Zrušit změny. Toto tlačítko je v okamžiku, kdy přijdete na stránku, neaktivní - šedivé. Jakmile začnete na stránce zadávat údaje, tlačítko se aktivuje, a pokud je stisknete, aplikace vrátí údaje do stavu, ve kterém byly v okamžiku, kdy jste na stránku přišli (a tlačítko bylo šedivé).

Návrat k původnímu stavu údajů platí i pro tabulky, ve kterých použijete ikonky  pro uložení dat. Ikonky v tomto případě ukládají data pouze v rámci dané tabulky, aby bylo možno vložit do tabulky další řádek. Stránka si stále pamatuje svůj původní stav jako celek a vrátí do původního stavu i obsahy tabulek na stránce.

Zpět na začátek stránky

 

Poznámka:

Aplikace neumožňuje otevření stejného návrhu ze dvou prohlížečů nebo ve dvou oknech jednoho prohlížeče!