Popisy scénářů > Zjednodušené scénáře >

Zřizuji věcné břemeno

 

Zpět   

  Print 

 

Tento scénář slouží ke zřízení věcného břemeno pro osobu k nemovitosti. Může jít například o právo užívání pro někoho, kdo není vlastníkem dané nemovitosti. Tímto scénářem není možné zřídit věcné břemeno, kde je oprávněným nemovitost, což může být třeba případ, kdy potřebuji zřídit ke svému pozemku přístup přes cizí pozemek. Rovněž není možné zřídit věcné břemeno pouze k části nemovitosti. Scénář je zjednodušenou verzí úplného scénáře, jehož kroky jsou přizpůsobeny tomu, abyste mohli zadat pouze nejnutnější údaje potřebné k sestavení návrhu na vklad.

 

Scénář se skládá z následujících kroků:

1.Nemovitosti - zadání nemovitostí, kterých se návrh na vklad týká. Pokud nejste přihlášeni do aplikace, je prvním krokem tohoto scénáře výběr způsobu zadání nemovitostí - buď Přidání nemovitosti z LV nebo Přidání nemovitosti ručně.

2.Kdo - zobrazení stávajících vlastníků, případně úprava jejich údajů.

3.Věcné břemeno - zadání popisu věcného břemene a oprávněných osob.

4.Doplňující údaje - zadání listin, jejichž obsah opravňuje k zápisu v nich uvedených skutečností do katastru nemovitostí, případně zadání dalších příloh a kontaktních informací pro zaslání informace o zaplombování nemovitostí.

5.Souhrn - závěrečná kontrola návrhu na vklad a dokončení návrhu stažením souboru ve formátu PDF.

 

Omezení, která platí pro tento scénář jsou následující:

všechny nemovitosti musí být už evidovány v katastru.

není možné zadávat zástupce účastníků.

oprávněnou osobou pro věcné břemeno může být pouze fyzická nebo právnická osoba.

není možné zřídit věcné břemeno pouze k části nemovitosti, podle geometrického plánu.

věcným břemenem musí být zatížena celá nemovitost, nikoli pouze její část.

 

Řazení účastníků ve výsledném návrhu na vklad:

vlastníci nemovitostí podle abecedy, manželé jsou u sebe, řadí se podle jména manžela

oprávnění podle abecedy