Popisy scénářů >

Úplný scénář

 

Zpět   

  Print 

 

Úplný scénář je seznam kroků, které Vám umožní zadat návrh na vklad (dále NV), skládající se z libovolného počtu vlastnických práv, zástavních a podzástavních práv, práv věcného břemene, předkupních práv s účinky věcného práva a dalších práv. Kromě návrhu na vklad do katastru nemovitostí můžete zadat i návrh na výmaz nebo změnu libovolného věcného práva.

Úplný scénář se skládá z několika kroků. Reálné využití jednotlivých kroků řídíte sami v okamžiku, kdy zadáváte údaje. Je možné vytvořit návrh, který neobsahuje vlastnické právo, ale jen například věcné břemeno a naopak je možné vytvořit návrh, který obsahuje pouze vlastnické právo a krok pro zadávání jiných práv není využit. Při vyplňování scénáře můžete postupovat v přirozeném pořadí jednotlivých kroků nebo můžete využívat toho, že se v průběhu vyplňování dá vracet k předchozím krokům a průběžně tak upravovat jednotlivé části návrhu (například seznamy nemovitostí a účastníků). Jestliže neměníte údaje, které jsou podstatné pro obsah a pořadí kroků (například nemažete nemovitosti nebo účastníky, na které jsou už navázána nějaká práva), můžete přecházet i k následujícím krokům, které nejsou bezprostředně za aktuálním krokem (přeskakování ob jeden a více kroků dopředu).

Pořadí kroků je zvoleno tak, aby umožňovalo maximální využití údajů získaných v předchozích krocích pro další vyplňování a minimalizovalo nutnost ručního zadávání údajů ze strany uživatele. Pořadí kroků přitom žádným způsobem nesouvisí s pořadím, resp. uspořádáním, v jakém budou údaje prezentovány na výsledné sestavě (tj. údaj získaný v posledním kroku může být na sestavě zobrazen jako první a naopak).

Obsah jednotlivých kroků:

Úvod
Na úvodní stránce, zvané též domovská stránka, jsou základní informace o aplikaci. Zde se rozhodujete, zda chce vytvářet nový návrh na vklad nebo otevřít uložený návrh, na kterém jste dříve pracovali.

Nemovitosti

Definujete nemovitosti, kterých se návrh na vklad týká. Nemovitosti mohou být vybrány z  KN (specifikací konkrétního listu vlastnictví) nebo zadány ručně. Nemovitosti jsou základním prvkem návrhu na vklad. Víte, s jakými nemovitostmi jste činili jaké právní kroky, proto je jejich seznam na počátku scénáře. Nemovitosti vedené v katastru se ověřují proti aktuálnímu stavu v evidenci KN a eliminují se tak na počátku možné chyby při jejich zadávání. Zároveň se v dalších krocích využívá informace o vlastnících nemovitostí, abyste mohli tyto informace využít při práci s účastníky řízení (např. automaticky se nabízejí v seznamech).

Pro účely aplikace návrhu na vklad dělíme nemovitosti do následujících čtyř typů: jednotka, stavba, pozemek a právo stavby. Maximální počet nemovitostí není omezen.

Seznam podkroků (můžete použít libovolný):

Přidání nemovitostí z LV

Vyhledání čísla LV podle nemovitosti

Přidání nemovitosti ručně (zadáním údajů o nemovitosti)
 

Účastníci
Zde specifikujete účastníky řízení o povolení vkladu. Účastníkem se rozumí účastník toho právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do KN: např. převodce (původní vlastník), nabyvatel (nový vlastník), jiný oprávněný (např. zástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene) apod. Pokud byly nemovitosti vybrány z  KN, budou v tomto kroku na Vaše vyžádání předvyplněny údaje o vlastnících (případně údaje o oprávněných z věcného břemene), v ostatních případech musíte všechny údaje o účastnících zadat ručně. Není možné z bezpečnostních důvodů volně vybírat ze současných oprávněných subjektů v ISKN (tuto možnost mají pouze přihlášení uživatelé, například ti, kteří jsou přihlášení přes aplikaci DP). Pokud chcete opravit některé údaje o účastníkovi, který je nabízen jako stávající vlastník nemovitosti, můžete tak učinit. Účastníci mohou být v rámci řízení zastupováni, zástupci se zadávají v tomto kroku.

Účastníci jsou vedle nemovitostí druhou velkou skupinou údajů, které jsou pro návrh na vklad podstatné. V dalších krocích se už vždy definují právní vztahy mezi těmito dvěma skupinami – nemovitostmi a účastníky.

Seznam podkroků (můžete použít libovolný):

Přidání vlastníků nemovitostí

Ruční přidání účastníků

Přidání účastníků výběrem ze subjektů ISKN (pouze pro přihlášené uživatele)

 

Vlastnické právo
Tento krok slouží ke specifikaci vlastnických vztahů mezi vybranými nemovitostmi a vybranými účastníky. Definujete nabyvatele nemovitostí a jimi nabývané podíly, přičemž platí, že součet převáděných podílů na jedné nemovitosti nesmí přesáhnout hodnotu 1.

Pokud na některou nemovitost nebo účastníka zapomenete a zjistíte to až v tomto kroku, můžete se vrátit na předchozí kroky a chybějící položku doplnit.

Netýká-li se NV vlastnického práva, můžete tento krok vynechat.

Jiná práva
V tomto kroku můžete zadat jedno nebo více jiných věcných práv, která chcete mít v návrhu. U každého práva si můžete vybrat, zda chcete právo do katastru vložit nebo právo spojené s některou nemovitostí z katastru vymazat nebo změnit.

Vybírat můžete z následujícího seznamu:

právo stavby

věcné břemeno,

zástavní právo,

budoucí zástavní právo,

podzástavní právo,

předkupní právo,

budoucí výměnek,

přídatné spoluvlastnictví,

správa svěřenského fondu,

výhrada vlastnického práva,

výhrada práva zpětné koupě,

výhrada práva zpětného prodeje,

zákaz zcizení nebo zatížení (zákaz zcizení, zákaz zatížení, zákaz zcizení a zatížení)

výhrada práva lepšího kupce s odkládací podmínkou,

výhrada práva lepšího kupce s rozvazovací podmínkou,

ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou,

nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,

pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,

vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

Doplňující údaje
Zde máte možnost doplnit poznámku k NV, přidat seznam listin, na jejichž základě je návrh podáván, seznam příloh (např. výpis z obchodního rejstříku) nebo nastavit, zda mají být účastníci informováni  o povolení vkladu e-mailem nebo SMS.

Pokud se nemovitosti použité v návrhu na vklad nacházejí v obvodech různých katastrálních pracovišť, musíte na této obrazovce ještě vybrat katastrální pracoviště, kterému bude návrh na vklad podán. Jinak je katastrální pracoviště vybráno automaticky podle použitých nemovitostí.

Souhrn
Po dokončení návrhu si můžete v tomto kroku zobrazit finální náhled formuláře s návrhem na vklad. Poté se vytvoří PDF soubor, který si můžete stáhnout a následně vytisknout. Jsou Vám rovněž poskytnuty instrukce, které Vám pomohou NV správně podat.

Popis kroků v záhlaví aplikace