Popisy scénářů > Zjednodušené scénáře >

Daruji nemovitost a současně se zřizuje věcné břemeno

 

Zpět   

  Print 

 

Tento scénář může posloužit tomu, kdo prodává nebo daruje své nemovitosti, případně nemovitosti získává, a zároveň chce u těchto nemovitostí zřídit věcné břemeno. Typickým příkladem je situace, kdy rodiče převádí své nemovitosti na děti a v domě si zřizují věcné břemeno dožití a u pozemku právo užívání. Tento scénář je rozšířením scénáře Prodávám nebo daruji vše, nebo výběr toho, co vlastním o krok, kterým se zřizuje věcné břemeno.  Scénář je zjednodušenou verzí úplného scénáře, jehož kroky jsou přizpůsobeny tomu, abyste mohli zadat pouze nejnutnější údaje potřebné k sestavení návrhu na vklad.

 

Scénář se skládá z následujících kroků:

1.Nemovitosti - zadání nemovitostí, kterých se návrh na vklad týká. Pokud nejste přihlášeni do aplikace, je prvním krokem tohoto scénáře výběr způsobu zadání nemovitostí - buď Přidání nemovitosti z LV nebo Přidání nemovitosti ručně.

2.Kdo - zobrazení stávajících vlastníků, případně úprava jejich údajů, a označení těch, jejichž podíly chceme převést.

3.Komu - zadání nového vlastníka (nabyvatele) nemovitostí.

4.Věcné břemeno - zadání popisu věcného břemene a oprávněných osob.

5.Doplňující údaje - zadání listin, jejichž obsah opravňuje k zápisu v nich uvedených skutečností do katastru nemovitostí, případně zadání dalších příloh a kontaktních informací pro zaslání informace o zaplombování nemovitostí.

6.Souhrn - závěrečná kontrola návrhu na vklad a dokončení návrhu stažením souboru ve formátu PDF.

 

Omezení, která platí pro tento scénář jsou následující:

nabyvatelem (novým vlastníkem) může být pouze jeden subjekt (fyzická nebo právnická osoba, případně bude nemovitost ve vlastnictví SJM nebo manželů cizího práva).  Nabyvatelem nemůže být státní organizace nebo organizační složka státu, ani podílový fond.

převádí se takový podíl na nemovitostech, jaký má v evidenci katastru uveden stávající vlastník. Pokud chcete převést jiný podíl, musíte použít úplný scénář.

všechny nemovitosti musí být už evidovány v katastru nemovitostí.

není možné využít v případě realizace změn dle geometrického plánu.

není možné zadávat zástupce účastníků.

oprávněnou osobou pro věcné břemeno může být fyzická nebo právnická osoba.

věcné břemeno je možné zadat pouze k nemovitosti, jejíž podíl se převádí. Není možné převádět podíl na jedné nemovitosti a zároveň zřizovat věcné břemeno k jiné nemovitosti. Věcným břemenem musí být zatížena celá nemovitost, nikoli pouze její část.

k zadaným nemovitostem nesmí mít další subjekt právo vyplývající z toho, že subjekt jedná na účet vlastníka nemovitosti (např. státní organizace jedná na účet ČR, která je vlastníkem).

 

Řazení účastníků ve výsledném návrhu na vklad:

podle abecedy, manželé jsou u sebe, řadí se podle jména manžela