Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" obecně >

Změny v jednotlivých verzích

 

Zpět   

  Print 

 

Verze 3.10.1 11.7.2024

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.10.0 20.6.2024

- přechod na doménu cuzk.gov.cz

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.9.0 31.5.2024

- při zadávání právnické osoby jako účastníka probíhá kontrola, zda název PO odpovídá názvu PO v obchodním rejstříku (ARES)

- přidána možnost vkládat nemovitosti pomocí souboru ve formátu CSV

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.8.1 4.4.2024

- úpravy zasílání identifikačních údajů k návrhu při ukládání anonymním uživatelem

 

Verze 3.8.0 23.2.2024

- v kroku „Vlastnické právo“ je umožněno řazení přidaných nemovitostí navíc podle listu vlastnictví (podrobný popis funkčnosti je v nápovědě)

- do ohlášení soudního komisaře je možné přidávat nemovitosti z listu vlastnictví, na kterém je jako oprávněný subjekt pouze nedostatečně identifikovaný vlastník

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.7.0 14.1.2024

- přidání nových typů účastníků - penzijní společnost jednající na účet transformovaného penzijního fondu a správce svěřenského fondu (fyzická nebo právnická osoba). Tyto typy jsou už součástí webové služby WS 3.2 (viz níže seznam změn k verzi 3.5.0) a nyní jsou jen plně implementovány.

- úprava vzhledu nápovědy

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.6.0 23.11.2023

- interní úpravy při zpracovávání PDF souborů

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.5.1 25.7.2023

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.5.0 21.6.2023

- vydána nová verze webové služby 3.2 (optimalizace kontrol vstupních údajů, přidány nové právní vztahy,  viz dokumentace k WS)

- právní vztah „Výhrada práva lepšího kupce“ je nahrazen novými vztahy „Výhrada práva lepšího kupce s odkládací podmínkou“ a „Výhrada práva lepšího kupce s rozvazovací podmínkou“

- při přechodu mezi políčky, která jsou oddělena lomítkem (např. parcelní číslo a poddělení, nebo převáděný podíl), lze využít kromě klávesy TAB i klávesu ‚/‘

- ve výstupním PDF je v případě účastníka jednajícího na cizí účet uvedeno, na účet kterého subjektu jedná

- údaje týkající se podílového fondu jsou rozšířeny o IČO

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.4.1 21.12.2022

- optimalizace práce se seznamem ohlášení

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.4.0 7.9.2022

- usnadnění vyplňování adres účastníků pomocí našeptávače adres

- do výstupního PDF souboru byl přidán QR kód umožňující zobrazit číslo řízení návrhu na vklad v Nahlížení do KN

- přidána možnost předání identity přihlášeného uživatele do Nahlížení

- změna procesu podepisování ohlášení soudního komisaře v případě chybějící přílohy k listině, detaily viz Příručka pro notáře.pdf

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.3.5 14.4.2022

- úpravy související se zrušením okresu Praha

 

Verze 3.3.4 17.2.2022

- webová služba WSNV má rozšířen výstup metody vratNemovitostiDleRizeni o ID LV (ID listu vlastnictví), viz dokumentace k WS

- přidána nová chybová zpráva do WSNV, viz dokumentace k WS

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.3.3 2.12.2021

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.3.2 4.11.2021

- úpravy dialogu pro vytváření nového návrhu na vklad

- pro uživatele přihlášené prostřednictvím Identity občana doplněna možnost přidat sám sebe do některých zjednodušených scénářů jako nabyvatele

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.3.1 15.9.2021

- vydána nová verze webové služby 3.1 (přidána nová operace vratUdajeKRizeniV, viz dokumentace k WS)

- sjednocení chování polí pro zadávání rodného čísla (automaticky se odstraňuje znak /)

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.3.0 17.6.2021

- pro přidávání nemovitostí z listu vlastnictví a pro přidávání vlastníků nemovitostí mezi účastníky je nutné přihlášení uživatele

- zjednodušené scénáře mohou používat pouze přihlášení uživatelé

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.2.1 3.2.2021

- pro uživatele přihlášené prostřednictvím eidentita.cz přidána možnost přidat sám sebe mezi účastníky

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.2.0 18.12.2020

- přihlašování do aplikace je řešeno prostřednictvím Přihlašovacího portálu ČÚZK

- přidána podpora pro přihlašování prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci - eidentita.cz (detaily viz Přihlašování k aplikaci)

- pro uživatele přihlášené prostřednictvím eidentita.cz přidána možnost vyhledat a vložit do návrhu (spolu)vlastněné nemovitosti

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.1.0 17.6.2020

- úprava možností využívání osobních údajů subjektů vedených v ISKN

- přidán nový typ listiny do úplného scénáře - "Prohlášení právního nástupce provázející evropské dědické osvědčení"

- zrušení čísla datové schránky u účastníka, který je fyzickou osobou (zatím jen u webové aplikace)

- optimalizace operace vratNemovitostiDleRizeni

- přidány Podmínky užívání aplikace

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.0.1 21.2.2020

- zrušena možnost vyhledávat nemovitosti podle vlastníka

- přidány následující typy listin do úplného scénáře:

Prohlášení vlastníka o vzniku práva k vodnímu dílu

Prohlášení o zániku práva uplynutím doby

Prohlášení o zániku SJM a vzniku podílového spoluvlastnictví

Prohlášení o nabytí vlastnictví stavby, která je součástí inž. sítě

Souhlasné prohlášení o odstoupení od smlouvy

Souhlasné prohlášení o vypořádání SJM ze zákona

Souhlasné prohlášení o vydržení práva

Souhlasné prohlášení manželů o nabytí nemovitosti do SJM

Souhlasné prohlášení o nabytí právním úkonem jednoho z manželů do SJM

Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky

- přechod na protokol TLS 1.2

- optimalizace práce se seznamy návrhů, vzorů a ohlášení

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 3.0.0 22.11.2019

- vydána nová verze webové služby 3.0 (tato verze obsahuje některé zásadní změny v pojmenování a funkčnosti metod a přináší nové, viz dokumentace k WS)

- přidány následující typy listin:

Prohlášení vkladatele o vnesení vkladu do nadační jistiny

Jednostranné právní jednání o opuštění nemovité věci

- přidána možnost přechodu na libovolnou stránku v seznamu nemovitostí na LV, v seznamu nemovitostí v návrhu a v seznamu účastníků

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.11.1 11.6.2019

- přidány následující typy listin:

Notářský zápis o vzdání se práva na plnění ze svěřenského fondu

Dohoda o vydání majetku ze svěřenského fondu

Potvrzení o zániku zástavního práva a vzdání se zástavního práva jednostranným právním jednáním

 

Verze 2.11.0 10.5.2019

- vydána nová verze webové služby 2.11

- zrušen typ právního vztahu "Zákaz zcizení nebo zatížení"

- u věcného břemene je možné v úplném scénáři použít nemovitost, která není vedena v katastru nemovitostí, a to buď jako zatíženou, nebo oprávněnou nemovitost

- u věcného břemene pro každého vlastníka nemovitosti byla změněna podoba sekce v PDF dokumentu - oprávněné nemovitosti jsou uváděny v tabulce, nikoli ve volném textu

- do výstupního PDF dokumentu bylo do patičky přidáno číslo pomocného řízení

- délka pole "Titul před jménem" na formuláři pro účastníka řízení byla prodloužena na 35 znaků

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.10.1 29.11.2018

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.10.0 29.10.2018

- úprava obsahu výběrového seznamu věřitelů při zadávání zástavního práva

- povoleno použít nulu pro číslo jednotky

- úpravy příručky pro notáře

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.9.0 27.4.2018

- pro scénář "Ohlášení soudního komisaře" zrušena možnost podepisování ohlášení pomocí apletu (záložka "Podepsat aplikací NV"). Nyní je k dispozici pouze podpis pomocí externí aplikace.

- možnost vybrat parcelu zjednodušené evidence (ZE) je povolena pouze u katastrálních území, která parcely ZE ještě obsahují

- v kroku „Doplňující údaje“ je přidána kontrola, která vyžaduje, aby datum právní moci listiny (pokud je vyplněno) následovalo za datem vyhotovení listiny (pokud je vyplněno)

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.8.1 4.12.2017

- vydána nová verze webové služby 2.10

- úpravy SOAP výjimek u webové služby, detaily viz dokumentace k WS

- upozornění pro soudní komisaře: tato verze aplikace je poslední, ve které bude povolen podpis ohlášení pomocí apletu (záložka "Podepsat aplikací NV"). Od příští verze bude k dispozici pouze podpis externí aplikací!

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.8.0 18.4.2017

- úprava hromadného přidávání počtu nemovitostí do návrhu na vklad z LV nebo podle vlastníka

- do náhledu na vklad byly přidány odkazy na nemovitosti a účastníky

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.7.1 6.3.2017

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.7.0 5.8.2016

- změna základního způsobu elektronického podepisování ohlášení soudního komisaře (detaily viz nápověda)

- pro jednoznačné pražské adresy účastníků není povinné zadávat městský obvod

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.6.1 12.5.2016

- upřesnění textů pro zápis poznámek a upozornění v kroku doplňující údaje

- přidána nová možnost do seznamu pro výběr pořadí zástavního práva, a to "podle podaného návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva"

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.6.0 10.3.2016

- optimalizace práce se seznamem nemovitostí

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.5.0 18.2.2016

- zrušena možnost výběru typu ujednání o koupi na zkoušku. Nadále je možný pouze právní vztah ujednání o koupi na zkoušku s rozvazovací podmínkou.

- vydána nová verze webové služby 2.9

- drobné opravy

 

Verze 2.4.0 29.1.2016

- přidán typ listiny "Potvrzení o zániku zástavního práva jeho vzdáním se"

- přidána možnost vyloučit společné části jednotky ze zatížení věcným břemenem

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.3.3 8.1.2016

- optimalizace kontroly adres účastníků

- přidána možnost vytvořit další právní vztah s použitím údajů již dříve zadaného právního vztahu (např. přidání zákazu zcizení k zástavnímu právu, aniž by bylo nutné znovu zadávat zatížené nemovitosti, oprávněné subjekty a podíly), více informací je v nápovědě k aplikaci: přidání dalšího právního vztahu.

- pro scénář "Ohlášení soudního komisaře" přidána možnost zadat v kroku "Listiny" poznámku

- drobné opravy

 

Verze 2.3.2 27.11.2015

- úpravy a optimalizace

- zrušena kontrola, zda je v prohlížeči povolen JavaScript a cookies

 

Verze 2.3.1 13.10.2015

- zrychlení vytváření výstupního dokumentu PDF

- doplnění typu budovy "Budova s rozestavěnými jednotkami" do WS NV

- odpověď metody "vratCiselniky" ve WS nově obsahuje číselník chyb a varování

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.3.0 29.9.2015

- vydána nová verze webové služby 2.8

- přechod aplikace výlučně na zabezpečenou komunikaci (tzv. HTTPS Only)

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.2.11 11.9.2015

- do seznamu účastníků přidána možnost vložit z evidence katastru nemovitostí i subjekty oprávněné ze zástavního práva k zadaným nemovitostem (tlačítko "Přidat vlastníky")

- PDF dokument s návrhem na vklad je generován ve formátu PDF/A-1b

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.2.10 27.8.2015

- přidány následující typy listin:

Smlouva o bezúplatném převodu podle zákona č. 503/2012 Sb.

Smlouva o úplatném převodu podle zákona č. 503/2012 Sb.

Potvrzení o zániku předkupního práva

Potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky

- úprava dokončení návrhu na souhrnu pro účastníky, kteří vlastní velký počet nemovitostí

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.2.9 13.7.2015

- pro formátování poznámky na doplňujících údajích je přidána možnost využít odřádkování (ENTER)

- drobné opravy

 

Verze 2.2.8 10.6.2015

- úprava číselníku pohledávek ve webové službě

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.2.7 3.6.2015

- optimalizace pro rozsáhlejší návrhy

 

Verze 2.2.6 2.6.2015

- omezen počet vyhledaných nemovitostí při vyhledávání nemovitostí podle vlastníka

- přidána povinnost zadat podíly zatížené nemovitosti u věcného břemene

- do webové služby přidáno upozornění pro případ, kdy uživatel vkládá pozemek, který má být v evidenci katastru, ale v evidenci nebyl nalezen

- upravena změna adresy v ČR na zahraniční

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.2.5 6.5.2015

- právo stavby, jehož součástí je dosud nezapsaná stavba v níž se vymezuje nová jednotka, může být tvořeno i pozemkovou parcelou

- další opravy a úpravy

 

Verze 2.2.4 13.4.2015

- zprovoznění RSS kanálu pro zveřejňování novinek a upozornění

- přidána možnost vytvořit dosud nezapsanou stavbu, ve které se vymezuje nová jednotka, jako součást pozemkové parcely

- další opravy a úpravy

 

Verze 2.2.3 31.3.2015

- přidána možnost zadat dosud nezapsanou jednotku v dosud nezapsané stavbě, která je součástí pozemku nebo práva stavby

- vydána nová verze webové služby 2.7

- pro některé právní vztahy (např. právo stavby, zástavní právo, výhrady) je povoleno použít jako subjekt i společné jmění manželů

- další opravy a úpravy

 

Verze 2.2.2 5.3.2015

- opravy

 

Verze 2.2.1 3.3.2015

- ve výstupním dokumentu PDF se zobrazuje číslo popisné u čísla jednotky i pro jednotky vymezené v pozemku nebo právu stavby

- opravy

 

Verze 2.2.0 20.2.2015

- spolu s jednotkami se do návrhu na vklad přidávají do samostatného seznamu pozemky tvořící společnou část věci a tyto pozemky se přestávají do návrhu vkládat jako objekty řízení. Společné části věci se vyhledávají na listu vlastnictví, na kterém je vedena nemovitost, ke které jsou jednotky vymezeny. Seznam společných částí je možné v úplném scénáři a ve scénáři "Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek" upravovat, ve zjednodušených scénářích to možné není. Společné části věci jsou ve výsledném PDF dokumentu uváděny v příslušných sekcích II.B nebo II.C u jednotek spolu s podílem jednotky na těchto částech. Další podrobnosti viz společné části, případně přidávání jednotky do návrhu, nebo společné části při vymezování jednotek.

- přidána nová práva: "zákaz zcizení", "zákaz zatížení" a "zákaz zcizení a zatížení"

- přidána další možnost pro mazání v seznamu účastníků - "Vymazat vše kromě označených". Tato volba vymaže ze seznamu účastníků všechny účastníky kromě těch, kteří jsou na aktuální stránce označeni.

- vydána nová verze webové služby 2.6

- upraveno zadávání zahraničních adres pro účastníky přidané jako subjekty z ISKN

- přizpůsobení číselníku listin úpravám v ISKN

- u účastníků typu "fyzická osoba" je zvětšena maximální délka jména i příjmení na 100 znaků

- úprava vzorů tak, aby bylo možné při jejich úpravě pracovat s jinými právy bez nemovitostí a bez subjektů

- úprava vzoru - se seznamem nemovitostí a účastníků lze pracovat nezávisle na seznamu dalších práv

- zadávání podílu na společných částech domu/věci u jednotky je povinné, pokud jsou k jednotce definovány společné části

- do PDF přidáno upozornění na možné krácení zlomků u spoluvlastnického podílu v sekci II.B

- další úpravy a opravy

 

Verze 2.1.1 17.12.2014

- drobné opravy

 

Verze 2.1.0 12.12.2014

- do scénáře "Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě" přidána možnost zadat pozemky tvořící společnou část nemovité věci

- u čísla účtu pro platbu inkasem je nutné vybrat účastníka, který je plátcem

- do vzoru je možné uložit i jiné právní vztahy, např. zástavní právo (převod vlastnických podílů uložit nelze)

- vydána nová verze webové služby 2.5

- "upozornění na zákaz zřízení dalšího zástavního práva" na doplňujících údajích je nahrazeno "poznámkou o zákazu zřízení dalšího zástavního práva podle § 15 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb.“

- v seznamu návrhů přihlášeného uživatele je možno vyhledávat podle ID nebo názvu návrhu

- u účastníků typu "právnická osoba" je zvětšena maximální délka jména (100 znaků), příjmení (100 znaků) a funkce jednající osoby (500 znaků)

- do výsledku vyhledávání nemovitostí podle vlastníka (pro přihlášeného uživatele) je přidána informace o velikosti (spolu)vlastnického podílu

- další opravy a úpravy

 

Verze 2.0.15 25.8.2014

- oprava

 

Verze 2.0.14 6.8.2014

- přidána možnost návrhu na vklad změny jiného práva

- vydána nová verze webové služby 2.4

- přidána možnost volného popisu ke všem jiným právům

- přidána možnost vložit upozornění na zákaz zřízení dalšího zástavního práva

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.0.13 1.7.2014

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.0.12 29.4.2014

- vydána nová verze webové služby 2.3

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.0.11 15.4.2014

- opravy a úpravy

 

Verze 2.0.10 10.4.2014

- možnost řídit pořadí jiných práv ve výsledném PDF dokumentu přidána i do webové služby

- opravy

 

Verze 2.0.9 24.3.2014

- vydána nová verze webové služby 2.2

- přidáno zjednodušené zobrazení návrhu na vklad (na kroku Souhrn)

- přidána možnost řídit pořadí jiných práv ve výsledném PDF dokumentu

- do ohlášení soudního komisaře je možno zadat vlastní identifikaci ohlášení (např. číslo jednací)

- pro scénář "Ohlášení soudního komisaře" přidána možnost stažení informace o odeslání ohlášení

- opravy

 

Verze 2.0.8 27.2.2014

- přidána kontrola verze prohlížeče

- přidáno časové razítko do výsledného PDF dokumentu

- opravy a drobné úpravy

 

Verze 2.0.7 14.2.2014

- opravy

 

Verze 2.0.6 11.2.2014

- do seznamu účastníků přidána možnost vymazat pouze neoznačené subjekty na stránce

- drobné opravy a úpravy

 

Verze 2.0.5 3.2.2014

- opravy

 

Verze 2.0.4 31.1.2014

- drobné opravy

 

Verze 2.0.3 29.1.2014

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.0.2 17.1.2014

- drobné opravy

 

Verze 2.0.1 10.1.2014

- rozšířena velikost polí pro zadávání podílů

- jednající osoba u právnických osob není povinnou položkou, pokud není vyplněna, zobrazí se upozornění

- drobné úpravy a opravy

 

Verze 2.0.0 1.1.2014

- zapracovány náležitosti zákona č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) a zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník)