Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" obecně >

Podmínky užívání aplikace

 

Zpět   

  Print 

 

Aplikace "Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí" (dále jen aplikace), provozovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen Úřad), byla vytvořena pro usnadnění vyplnění formuláře pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Aplikace je určena výhradně pro vytvoření návrhu na vklad podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů. Pro automatizované zpracování lze využít Webové služby aplikace.

 

Veškeré informace dostupné v aplikaci slouží pouze pro vytvoření návrhu na vklad a není povoleno je využívat za jiným účelem. Užití údajů katastru nemovitostí v rozporu s 1 odst. 2 katastrálního zákona a jejich další šíření v rozporu s § 53 katastrálního zákona bude kvalifikováno jako přestupek podle § 57 odst. 1 katastrálního zákona. Za takové jednání může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Shromažďování, zpracovávání a zveřejňování osobních údajů (jmen, příjmení a adres, příp. dat narození vlastníků nemovitostí – fyzických osob) může být kvalifikováno jako porušení povinností stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Úřad při podezření na takovéto jednání upozorní Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle § 61 a násl. zákona č. 110/2019 Sb. může Úřad pro ochranu osobních údajů za takový přestupek na úseku ochrany osobních údajů uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč.

 

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.  V případě změny podmínek užití aplikace bude na takovou skutečnost upozorněno na úvodní stránce aplikace.

 

Úřad negarantuje dostupnost aplikace (SLA).

 

Informace o ukládání dat ve Vašem zařízení jsou dostupné na stránce cookies.

 

Tato verze podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 22. 12. 2021.